Инструкция за работа с климатик

Инструкции за работа:

Не оставяйте малки деца да боравят с климатика без надзор.
При повреда на захранващия кабел Вие трябва да уведомите сервиза или упълномощеното квалифицирано лице, за да отстрани аварията.
За монофазни машини захранващото напрежение трябва да е в границите :от 210 до 240V,50Hz/60Hz. Ако захранващото напрежение е извън тези граници климатика не трябва да се използва.

Не поставяйте нищо върху външното тяло! 
Не поставяйте пръст във входящия и изходящия въздушен отвор на климатика когато той работи, защото може да се нараните.
Проветрявайте периодично помещението, особено ако в стаята работи газов уред.
Не включвайте и не изключвайте климатика директно от контакта, освен ако това не е необходимо.
Не оставяйте климатика изключен от напрежението за дълго време.
Не свързвайте заземяващия кабел за газопровода или за водопровода.
Вместо предпазителя не използвайте тел или други подръчни материали.
При аномалии в работата на климатика го спрете, изключете го от захранващата мрежа и се обадете в сервиза. Не поставяйте климатика на места където може да има изтичане на газ. 
Обадете се на сервиза за профилактика пропускането на профилактика може да доведе до проблеми.
Изключете климатика, извадете захранващия кабел, уверете се, че вентилатора е спрял преди да го почистите.
При преместване и инсталиране на климатика на друго място се обадете на оторизираните лица или в сервиз.